Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Brand, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap zijn de belangrijkste oorzakenvan verzekeringsclaims voor bedrijven

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van schadeclaims voor bedrijfsverzekeringen?

Brand, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap zijn de belangrijkste oorzakenvan verzekeringsclaims voor bedrijven

28 juli 2022 - Door een brand in een druk magazijn worstelt een bedrijf met de vervanging van zijn buffervoorraad; een ransomware-aanval verstoort de IT-systemen van een bedrijf; het gebruik van industriële kleefstoffen in de productie resulteert in een kostbare terugroepactie van producten: elke dag ondervinden bedrijven over de hele wereld, evenals hun verzekeraars, verschillende vormen van verliezen die in de miljoenen dollars lopen. In de afgelopen vijf jaar waren brand en explosie, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap of onderhoud de belangrijkste oorzaken van verlies in waarde van verzekeringsclaims, zo blijkt uit de 'Global Claims Review 2022' van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

"Verzekeringsclaims van bedrijven zijn de afgelopen vijf jaar groter geworden als gevolg van factoren, zoals hogere waarden van eigendommen en activa, complexere toeleveringsketens en de toenemende concentratie van blootstellingen op één locatie, onder meer in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen," zegt AGCS Chief Claims Officer en lid van de raad van bestuur  Thomas Sepp. "De toekomst ziet er voorlopig niet rooskleuriger uit. Bedrijven en hun verzekeraars hebben op een veerkrachtige manier de gevolgen van de pandemie opgevangen, maar de aanhoudende oorlog in Oekraïne, een piek in de kosten en frequentie van bedrijfsschades, en het aanhoudend hoge niveau van cyberclaims zorgen voor nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd blijven de twee belangrijkste oorzaken van schadeclaims brand en natuurrampen, die beide belangrijke schadefactoren voor bedrijven vormen. Last but not least zal het effect van de wereldwijd sterk stijgende inflatie de claimkosten verder onder druk zetten."

Inflatie zet onderwaardering van activa in de schijnwerpers
Uiteindelijk zorgt inflatie voor een druk op de claimkosten vanuit verschillende invalshoeken. Schadeclaims betreffende eigendoms- en bouwverzekeringen zijn in het bijzonder gevoelig voor een hogere inflatie, aangezien verbouwingen en reparaties verband houden met de kosten van materialen en arbeid, terwijl tekorten en langere levertijden de bedrijfsschade (BI) opdrijven. Andere verzekeringsvormen, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en algemene aansprakelijkheid, zijn ook gevoelig voor inflatoire druk als gevolg van stijgende kosten van juridische hulp en hogere uitkeringen.
"Vervanging is duurder en duurt langer, wat beekent dat zowel de materiële schade als de bedrijfsschade waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen uitvallen," zegt Sepp. "Het bijwerken van de verzekeringswaarden voor alle nieuwe contracten is daarom een dringende zorg voor verzekeraars, brokers en verzekerden. Gebeurt dit niet, dan lopen onze klanten het risico dat zij in geval van schade geen volledige vergoeding ontvangen, terwijl verzekeraars het gevaar lopen dat zij risico's te laag inschatten. De verzekeringsmarkt heeft al een aantal claims meegemaakt, waarbij er een aanzienlijk verschil was tussen de door de verzekerde opgegeven waarde en de werkelijke vervangingswaarde." Bij een schadeclaim voor een bedrijfspand dat in de bosbranden van 2021 in Colorado was verwoest, bleek de herbouwwaarde bijvoorbeeld bijna twee keer zo hoog als de aangegeven waarde vanwege een combinatie van inflatie, stijging van de vraag en onderverzekering.

(Een uitgebreid interview met Sepp over inflatie en de gevolgen ervan voor claims is hier beschikbaar)

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van schadeclaims voor bedrijfsverzekeringen?
In een van de meest uitgebreide analyses van de sector, heeft AGCS de belangrijkste oorzaken van schade voor bedrijven geïdentificeerd aan de hand van ruim 530.000 verzekeringsclaims in meer dan 200 landen en gebieden, waarbij AGCS tussen 2017 en 2021 betrokken is geweest (doorgaans wordt de dekking door een aantal verzekeraars gezamenlijk verleend gezien de enorme bedragen die in de bedrijfssector op het spel staan). Deze schadeclaims hebben een geschatte waarde van 88,7 miljard euro, wat betekent dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 48 miljoen euro per dag hebben uitgekeerd om verliezen te dekken.

Uit de analyse blijkt dat bijna 75 procent van de financiële verliezen voortvloeit uit de top 10-schadeoorzaken, terwijl de top drie oorzaken aanleiding zijn voor bijna de helft (45 procent) van de waarde. Ondanks verbeteringen op het gebied van risicobeheer en brandpreventie, is brand/explosie (met uitzondering van natuurbranden) met 21 procent van de waarde van alle schadeclaims de belangrijkste oorzaak van bedrijfsverzekeringsverliezen. Branden hebben in vijf jaar tijd tot meer dan 18 miljard euro aan verzekeringsclaims geleid, zo blijkt uit de analyse. Zelfs de gemiddelde claim bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro.

Natuurrampen (vijftien procent) vormen wereldwijd de tweede grootste schadeoorzaak als het op de waarde van schadeclaims aankomt. De top vijf oorzaken (op basis van ruim 20.000 claims over de hele wereld) - orkanen/tornado's (29 procent); storm (negentien procent); overstroming (veertien procent); vorst/ijs/sneeuw (negen procent) en aardbeving/tsunami (zes procent) - zijn samen goed voor 77 procent van de waarde van alle schadeclaims. Orkanen en tornado's zijn de duurste schadeoorzaken, onder meer doordat twee van de laatste vijf Atlantische orkaanseizoenen (2017 en 2021) tot de drie meest actieve en dure ooit behoren, net als de tornadoactiviteit die onlangs een record heeft gebroken. Verzekeraars zien ook nieuwe scenario's. In 2021 werd onverwachte schade veroorzaakt door omvangrijke gebeurtenissen als de 'Texas Big Freeze' in de VS en de overstromingen in Duitsland.  De 'Texas Big Freeze' in februari veroorzaakte bijvoorbeeld een enorme ontwrichting van de infrastructuur en de productie, waarbij veel bedrijven door de wijdverspreide stroomuitval tot stilstand werden gedwongen, met materiële schade en, in sommige gevallen, grote contingente bedrijfsschade (CBI) tot gevolg. Deze gebeurtenis alleen al heeft naar schatting zo'n 150 miljard dollar aan economische verliezen veroorzaakt.

Gebrekkig vakmanschap/onderhoud zijn de op twee na belangrijkste oorzaken van schade in het algemeen (goed voor negen procent qua waarde) en zijn ook de tweede meest voorkomende oorzaken van schadeclaims (goed voor zeven procent qua aantal, alleen overtroffen door beschadigde goederen met elf procent). Dure incidenten omvatten onder meer de instorting van gebouwen/constructies/verzakkingen als gevolg van gebrekkige werkzaamheden, gebrekkige fabricage van producten/onderdelen of een onjuist ontwerp.
De overige top tien-oorzaken van verlies zijn: vliegtuigbotsing/ongeval (#4; negen procent), machinebreuk (#5; vijf procent), defect product (#6; vijf procent), scheepvaartincidenten (#7; drie procent), beschadigde goederen (#8; drie procent), nalatigheid/onjuist advies (#9; twee procent) en waterschade (#10; twee procent). In Nederland zijn de drie belangrijkste oorzaken van schade: brand en explosie, productgebreken, en menselijke en bedieningsfouten.
"Het is niet verrassend dat brandschade tot de meeste bedrijfsverzekeringsverliezen leidt, zowel wereldwijd als in de Benelux. De Claims Review van dit jaar laat zien dat jarenlange verbeteringen in risicobeheer en brandpreventie nog niet tot een volledige inperking van brand- of explosieschade hebben geleid, wat bewijst dat we nog een weg hebben te gaan," zegt René van Walsum, Head of Claims, Allianz Global Corporate & Specialty Benelux.

Verliezen door bedrijfsonderbrekingen (BI) nemen toe
Uit de analyse van claims blijkt ook de groeiende relevantie van BI als gevolg van verliezen in eigendomsverzekeringen, en het feit dat CBI-claims het afgelopen jaar een nieuw hoogtepunt hebben bereikt. De kosten in verband met de impact van BI na de nasleep van een schadegeval kunnen de eindafrekening van een incident aanzienlijk opdrijven. Het gemiddelde schadebedrag van een BI-verzekering voor onroerend goed bedraagt nu meer dan 3,8 miljoen euro, vergeleken met 3,1 miljoen euro vijf jaar geleden. Voor grote schadegevallen (>€ vijf miljoen) is het gemiddelde materiële schadegeval dat een BI-component omvat meer dan het dubbele van een gemiddeld materiële schadegeval.
Het aantal CBI-claims is de afgelopen vijf jaar jaarlijks toegenomen, waaruit blijkt hoezeer de toeleveringsketens van bedrijven onderling afhankelijker en complexer worden. Alleen al in de automobielsector hebben zich in deze periode verschillende CBI-gebeurtenissen voorgedaan, waarbij de algemene groei van het aantal CBI-claims in de laatste twee jaar verder werd versterkt door een groot verlies in de halfgeleidersector en de 'Texas Big Freeze'.  Het aantal schadegevallen die uit deze twee gebeurtenissen voortvloeiden, zijn ten opzichte van het aantal CBI-schadegevallen in de drie voorafgaande jaren verdrievoudigd.
Hoewel cyberclaims niet in de top tien van schadeoorzaken voorkomen, is het aantal de afgelopen paar jaar aanzienlijk gestegen vanwege de toename van bedreigingen zoals ransomware-aanvallen, maar ook als gevolg van de groei van cyberverzekeringen. Zowel in 2020 als in 2021 is AGCS betrokken geweest bij meer dan 1.000 cyberclaims, vergeleken met nog geen 100 in 2016. De frequentie van schadeclaims begint zich echter te stabiliseren, al is dat op een hoog niveau.

De gevolgen van Covid-19 en de crisis in Oekraïne
Het rapport onderzoekt ook de verzekeringsimpact van recente specifieke schadegevallen, zoals de pandemie en de Oekraïnecrisis. De verzekerde verliezen van Covid-19 bedragen meer dan 40 miljard dollar, waarbij het grootste deel van de schadeclaims het gevolg is van annuleringsverzekeringen en BI-claims van bedrijven die door lockdowns zijn getroffen. De pandemie heeft ook een domino-effect veroorzaakt, zoals overspannen toeleveringsketens, verhoogde inflatie en financiële insolventies.
Ondertussen zal de invasie van Rusland in Oekraïne waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijk, zij het beheersbaar, verlies voor de wereldwijde verzekeringssector. De blootstelling van verzekeraars aan het conflict wordt beperkt door uitsluitingen van oorlogsrisico's, die standaard zijn in de meeste contracten voor eigendoms- en ongevallenverzekeringen. De verwachte verzekerde verliezen door de oorlog in Oekraïne zijn volgens AGCS vergelijkbaar met die van een middelgrote natuurramp, maar gespecialiseerde markten, zoals luchtvaartverzekeringen, zouden evengoed onevenredig zwaar kunnen lijden.

Het rapport en ander materiaal kunnen hier worden gedownload. 
 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.