Ondernemen met de beste ondersteuning

Documenten

Gratis voorbeeldcontracten en -brieven

In deze rubriek vindt u meer dan 50 gratis juridisch geldende, voorbeeldcontracten, - brieven en andere (juridische) documenten die u helpen om bepaalde afspraken of acties juridisch vast te leggen. Deze juridische documenten zijn voor geregistreerde abonnees gratis te downloaden en gemakkelijk aan te passen en uit te printen (Word en Excel). Bent u nog niet geregistreerd als abonnee, meld u dan hier gratis aan.

Beschikbare documenten: 

- Aanmaning
- Aanstellingsbrief
- Aanvraag ontslagvergunning
- Aanvraag ontslagvergunning (BC)
- Aanvullende arbeidsovereenkomst over gebruik auto van de zaak
- Aanvullende arbeidsovereenkomst over kostenvergoeding
- Afspraak privégebruik bestelauto
- Afwijzing na sollicitatiegesprek
- Afwijzing open sollicitatie
- Afwijzing reservekandiaat
- Afwijzing sollicitant
-
Afzien van huur overeenkomst
- Agentuurovereenkomst
- Akte van oprichting van een BV
- Akte van verpanding
- Algemene voorwaarden
-
Algemene voorwaarden (BC)
- Algemene voorwaarden dienstverlener
- Arbeidsovereenkomst met directeur-grootaandeelhouder
- Arbeidsovereenkomst met oproepkracht
- Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht
- Arbeidsovereenkomst vakantiewerker
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
-
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 65-plusser
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (BC)
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
-
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 65-plusser
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (BC)
- Autolease

- Beëindigen arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning
- Beëindigingovereenkomst
- Bekrachtiging van rechtshandelingen door BV
- Bepaling inleveren bedrijfseigendommen
-
Beroepsschrift op nader aan te voeren gronden
- Beroepsschrift gerechtshof
- Beroepsschrift rechtbank
- Beroepsschrift tegen verkeersboete
- Betalingsregeling
- Bevestiging einde arbeidsovereenkomst
- Bevestiging opdracht freelancer
- Borgtocht
- Bruikleenovereenkomst

- Concurrentiebeding
-
Concurrentiebeding (BC)
- Contract Commanditaire Vennootschap

- Detacheringsovereenkomst
-
Detacheringovereenkomst (BC)
- Eerste Betalingsherinnering
- Excuses onterechte aanmaning

- Freelanceovereenkomst
-
Freelanceovereenkomst (BC)

- Gebreken melden aan verhuurder
- Gebruiksovereenkomst mobiele telefoon
- Geheimhoudingsovereenkomst
-
Geheimhoudingsovereenkomst (BC)
- Geldleningsovereenkomst (eenvoudig)
- Geldleningsovereenkomst (met rente en aflossing)
- Geldleningsovereenkomst (uitgebreid)
- Geldleningsovereenkomst van durfkapitaal
- Getuigschrift
-
Getuigschrift (BC)
- Goudenhanddruk stamrechtovereenkomst
- Groot onderhoudsovereenkomst

- Huurovereenkomst bedrijfsruimte
- Huurovereenkomst kantoor
-
Huurovereenkomst woonruimte

- Ingebrekestelling
-
Inkoopverklaring gebruikte goederen
- Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in geld)
- Intentieverklaring tot oprichting BV (storting in natura)
- Internetprotocol

-
Kilometeradministratie
- Klachtenregeling seksuele intimidatie
-
Koopakte appartement
- Koopakte eengezinswoning
- Koop- en verkoopovereenkomst bedrijfsactiva
- Koopovereenkomst eenmanszaak

-
Leaseovereenkomst
- Leenovereenkomst
-
Leningsovereenkomst eigen BV
- Letter of Intent overdracht BV

-
Maatschapovereenkomst (eenvoudig)
- Maatschapovereenkomst (natuurlijke personen)
- Managementovereenkomst
- Mededeling inschakeling incassobureau
- Mediationovereenkomst
-
Mediation overeenkomst (BC)
- Melding collectief ontslag aan UWV
Microsoft voor ondernemers (sneltoetsen)
- Minimum-Maximumovereenkomst (arbeidscontract)
- Minimum urencontract voor onbepaalde tijd
-
MinMax Contract

- Niet verlengen tijdelijk contract
- Niet verlengen contract bepaalde tijd
- Nulurencontract

- Offertebevestiging
- Officiële waarschuwing
- Omzetten tijdelijk contract in vast contract
- Ontslag einde proeftijd
- Ontslag op staande voet
-
Ontslag op staande voet (vernieuwd)
- Ontvangstbevestiging open sollicitatie
- Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief
- Oprichtingsakte CV
- Oprichtingsakte maatschap
- Oprichtingsakte VOF
- Opzeggen arbeidsovereenkomst

- Overeenkomst tot beëindiging vennootschap onder firma
- Overeenkomst reële beloning meewerkende partner
- Overeenkomst van opdracht
- Overeenkomst vennootschap onder firma (man-vrouw)
- Overeenkomst vennootschap onder firma (twee natuurlijke personen)

- Privacybeleid
- Pro forma bezwaarschrift
- Protest tegen incasso

- Rekening courantovereenkomst
- Relatiebeding
- Rittenstaat

-
Samenwerkingsovereenkomst (eenvoudig)
- Samenwerkingsovereenkomst (uitgebreid)
- Service level agreement
- Schuldkwijtschelding
- Sleutelverklaring
- Sollicitant in reserve houden
- Sollicitant uitnodigen voor gesprek
- Sollicitant uitnodigen voor tweede gesprek
- Sommatie
- Sponsorcontract sportevenement
-
Sponsorovereenkomst
- Stagebevestiging
- Stageovereenkomst
-
Stageovereenkomst (BC)
- Statuten NV
- Statuten stichting
- Statuten vereniging

- Te late oplevering nieuwbouwwoning
- Thuiswerkovereenkomst
- Thuiswerkovereenkomst (BC)
- Tijdelijk huurcontract 
- Tweede betalingsherinnering

- Verbod op nevenwerkzaamheden
- Verbouwingsovereenkomst
- Verklaring zakelijk gebruik computer
- Verklaring voor belaste verhuur
- Verzoek om voorlopige voorziening
- Verzoek vooruitbetaling
- Volmacht oprichting BV
- Volmacht verkoop en levering registergoed
- Voorbeeld factuur (simpel)
- Voorbeeld factuur (uitgebreid)
- Voorbeeld offerte
- Voorbeeldprotocol social media
- Voorovereenkomst
- Voorovereenkomst oprichting BV
- Voorovereenkomst oprichting BV met inbreng firma/maatschap
- Vrijwilligersovereenkomst

- Werkgeversverklaring
- Woningoverdracht