Ondernemen met de beste ondersteuning

Privacy

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Brisk Magazine B.V., Zuidwal 14, 2512 XS Den Haag. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 1350808.

Geregistreerde abonnees.
Bezoekers van BC.nl  kunnen zich aanmelden als abonnee. Deze gratis registratie geeft recht tot diverse onderdelen van de site, die voor andere bezoekers niet toegankelijk zijn. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor: het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. Abonnees ontvangen (naar keuze) wekelijkse of dagelijks nieuwsbrief plus Brisk Magazine E-zine. In al deze uitgaven kunnen (ook) mededelingen c.q. advertenties staan van derden. Het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Brisk Magazine, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees zowel per e-mail, gewone post, telefoon, fax, sms, mms of anderszins. Het verzenden van boodschappen voor derden (niet zijnde Managersonline.nl) via e-mail, gewone post, sms, mms of anderszins, bijvoorbeeld aanbiedingen en voordelen op het gebied van automotive, financiële dienstverlening, retail, opleidingen, kranten en tijdschriften.

De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen in het bezit van Managersonline.nl BV. Deze worden nooit overgedragen aan een andere partij. Abonnees kunnen zich altijd en overal afmelden voor deze diensten.

Brisk Magazine  zorgt dat in elke uiting van derden aangegeven wordt hoe dit eenvoudig kan worden gedaan. als u bent aangemeld als abonnee en heeft aangegeven dat u relevante aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden uw gegevens mogelijk gebruikt voor 'audience targeting' via social media en zoekmachines zoals Google. Wij zorgen ervoor dat advertenties op bijvoorbeeld Facebook en Google voor u meer relevant zijn, op basis van uw voorkeuren en interesses. het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie; verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van

Brisk Magazine, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten. De gegevens die Brisk Magazine verzamelt van abonnees zijn: naam, adres, e-mailadres, branche, geboortedatum, indicatie inkomen, functie, hoogst genoten opleiding, opleidingsrichting, vervoermiddel, interessegebieden, IP-adres. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden uw gegevens verwerkt door OMG/Mailmedia. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van Brisk Magazine worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren uw gegevens zolang u ingeschreven staat. Hiermee bewaren we uw profiel tot het moment dat u aangeeft niet langer onze e-mails te willen ontvangen. Overdracht gegevens Indien Brisk Magazine een fusie, overname, verkoop of andere transactie ondergaat waardoor zijn database wordt verworven door een derde partij, mag Brisk Magazinel uw persoonsgegevens bekendmaken aan zijn adviseurs en aan de derde partij, zowel voor als na de transactie, uitsluitend ten behoeve van het faciliëren en het tot stand brengen van die transactie. Indien een transactie wordt voltooid, wordt u over de transactie geïnformeerd en zal Brisk Magazine de eigendom en het beheer van uw persoonsgegevens overdragen aan de derde partij, behoudens alle bepalingen en beperkingen in deze Privacyverklaring. Indien de transactie niet wordt voltooid, zal Brisk Magazine van de derde partij eisen dat deze uw persoonsgegevens op geen enkele wijze gebruikt of bekendmaakt en ze volledig wist. Brisk Magazinel kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan een derde partij aan wie het zijn rechten en plichten op grond van zijn overeenkomst met u overdraagt. Brisk Magazine kan wettelijk worden verplicht informatie die u aan Managersonline.nl hebt verstrekt bekend te maken als Brisk Magazine te goeder trouw gelooft dat dit noodzakelijk is (a) om zich te houden aan de verordeningen van de wet of in het kader van juridische procedures tegen Brisk Magazine; en (b) om de rechten en eigendom van Brisk Magazine te beschermen of verdedigen. Indien u niet (meer) wenst dat uw gegevens voor (direct-)marketing doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op info@briskmagazine.nl.

Cookies
Brisk Magazine en haar partners zoals Google maken gebruik van zogeheten 'cookies'. Dit zijn mini-bestandjes die op de PC van de bezoeker worden geplaatst. Deze hebben uitsluitend tot doel het surfen op Brisk Magazine gemakkelijker te maken. Zo onthoudt een cookie of een bezoeker reeds geregistreerd is, zodat inloggen niet nodig is. Ook zorgen cookies ervoor dat u niet voortdurend dezelfde advertentie-banner te zien krijgt. Cookies worden niet voor enig ander doel gebruikt. Partners en andere partijen De website van Brisk Magazine bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Managersonline.nl liggen. Managersonline.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen me uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Brisk Magazine u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites. Inzage U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een (schriftelijk) inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of van uw gegevens. Wilt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken. Wijzigen Brisk Magazine  behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen. U kunt contact opnemen voor vragen of opmerkingen over dit privacystatement via info@briskmagazine.nl.

Voor het privacybeleid van Google, klik hier.