Ondernemen met de beste ondersteuning

Nieuws

Stabiele groei in keuze voor techniek

28 juni 2017 - Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht.

Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen: de werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst.

Keuze voor techniek
De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl 34 procent en vmbo-tl 36 procent studiejaar 2012-2013), zien we hier nu weer een duidelijke stijging van het aandeel bètatechniek gediplomeerden: vmbo-gl 40 procent en vmbo-tl 41 procent (studiejaar 2015-2016). In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29 procent naar 32 procent; de grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3: achttien procent (2013-2104) naar 29 procent (2016-2017). In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bètatechnische hbo-studie gestegen van 21 procent in studiejaar 2013-2014 naar 25 procent in 2016-2017. In de bètatechnische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36 procent ten opzicht van 34 procent in 2013-2014.

Aandachtspunt
Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van tien jaar geleden zien we hier nog altijd een dalende trend. Regionaal zijn betrokken partijen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor het in stand houden van het vmbo techniekonderwijs. Gezamenlijk onderzoeken ze nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Ingezet wordt op een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van verschillende gepersonaliseerde leerstijlen aan de leerlingen.

Toenemend tekort aan vakkrachten
Door de aantrekkende economie zien we dat met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal de behoefte aan goed opgeleide vakkrachten weer toeneemt. Ook in het onderwijs is er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. Verwacht wordt dat, door de groeiende rol van technologie in andere sectoren zoals de zorg de vraag naar technici de komende jaren nog verder zal toenemen. De instroom in de bètatechnische opleidingen zorgt op dit moment nog onvoldoende voor een passend antwoord op de vraag. Ondanks dat dit jaar meer mannen met een technische opleiding ook daadwerkelijk in een technisch beroep zijn gaan werken (57 procent in 2016 t.o.v. 52 procent in 2013), kiest nog altijd een derde van de technisch geschoolde mannen en 64 procent van de vrouwelijke technici voor een niet-technisch beroep.

Lage werkloosheid onder technici
De werkloosheid onder technici is het afgelopen jaar (2016 – bron UWV) aanzienlijk afgenomen: van 6,3 procent in 2015 tot 5,1 procent in 2016. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4 procent. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren. Door regionale en sectorale samenwerking zetten partners van het Techniekpact zich ervoor in deze krapte aan te pakken via onder andere Servicepunten Techniek om via om- en bijscholing mensen weer naar werk, en van werk-naar-werk te begeleiden.

Regionale samenwerking
Door de integrale aanpak van het Techniekpact is een 'mechanisme' van regionale samenwerking ontstaan. Regionaal, sectoraal en nationaal weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter te vinden; Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. En ondersteunen de technische O&O fondsen werknemers in de techniek in het verwerven en ontwikkelen van vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt. 
 

Doorsturen  |  Reageer  |  Nieuwsbrief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageren

http://
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de
code te wijzigen.